Kto finansuje Akcję Miasto?

Środki na naszą działalność pochodzą:

  • od członków zwykłych Stowarzyszenia (składka członkowska),
  • od członków wspierających Stowarzyszenia (składka członka wspierającego),
  • od osób prywatnych, które wspierają nas darowiznami na cele statutowe i biorą udział w akcjach crowdfundingowych
  • z 1% podatku dochodowego od osób prywatnych
  • od prywatnych instytucji grantodawczych
  • z instytucji publicznych, które organizują konkursy na realizację konkretnych zadań
  • od firm, które wspierają nas darowiznami na cele statutowe lub grantami na realizację projektów.

Zgodnie ze statutem (Rozdział V, §24) Stowarzyszenie może także uzyskiwać pieniądze ze spadków, zapisów i zbiórek publicznych.

Stowarzyszenie Akcja Miasto na pierwszym miejscu stawia swoją misję. Dlatego nie korzystamy ze środków finansowych, które mogłyby ograniczyć naszą niezależność w prowadzeniu działań strażniczych (np. monitorowanie pracy wrocławskich urzędów.

Szczegółowe informacje o tym, skąd pochodzą środki na naszą działalność, są dostępne na stronie akcjamiasto.org w zakładce O Akcji Miasto – Sprawozdania i statut.

Co powinien wiedzieć każdy, kto chce zostać Darczyńcą Akcji Miasto?

Darczyńcą Akcji Miasto może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Stowarzyszenia (83 1140 2004 0000 3902 7553 6628 mBank), w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, a jeśli ktoś chce pozostawać z nami w bieżącym kontakcie – również adres e-mail.

Ponadto osoby fizyczne mogą przekazać darowiznę za e-przelewu za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay.com*. W tym przypadku Akcja Miasto otrzymuje 97,5% przekazanej kwoty. Resztę (2,5%) stanowi prowizja dla pośrednika (właścicela serwisu Tpay.com).

* Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości)

Do przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony i systemu tpay.com nie są potrzebne ani JAVA, ani FLASH. Przy realizowaniu płatności drogą elektroniczną warto pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, np. używaniu bezpiecznych haseł czy nielogowaniu się do banku za pośrednictwem niezaufanej sieci Wi-Fi.

Zawarcie umowy darowizny między Darczyńcą a Stowarzyszeniem Akcja Miasto następuje z chwilą przekazania darowizny, czyli w przypadku dokonania przelewu lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia. Każdy może wystąpić o zwrot omyłkowo przekazanej darowizny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu darowizny, co do której będziemy mieć podejrzenie, że jest próbą wpłynięcia na naszą niezależność, a także do zamrożenia przekazanych środków i przekazania informacji o tym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – gdy okażą się one niezgodne z naszą polityką przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (posiadanie takiej polityki jest prawnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – por. niżej).

Darowizny przekazane na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoby fizyczne – do 6% dochodu, osoby prawne – do 10%). Wysokość przekazanej darowizny należy odpowiednio udokumentować: w przypadku przelewu lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy – dowodem wpłaty na rachunek Akcji Miasto, a w przypadku skorzystania z systemu tpay.com – dokumentem z tego systemu wraz z potwierdzeniem otrzymania darowizny przez Stowarzyszenie (aby je otrzymać, prosimy o e-mail na adres: biuro@akcjamiasto.org).

Co powinien wiedzieć każdy, kto chce przekazać Akcji Miasto swój 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne, które w danym roku rozliczają przychody podlegające opodatkowaniu (bez względu na wybrany sposób rozliczenia). Aby wesprzeć Akcję Miasto, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz nr KRS: 0000370435.

Podatnik może przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego, czy składa swoje zeznanie podatkowe przez Internet (korzystając z aplikacji eDeklaracje), czy też pocztą lub w okienku w urzędzie skarbowym (używając np. formularzy opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów). Alternatywą dla formularzy są – często darmowe – programy do rozliczeń. Każdy, kto chce skorzystać z jednego z nich, powinien sprawdzić, czy daje on możliwość wsparcia dowolnie wybranej organizacji.

Jeśli osoba przekazująca 1% podatku wyrazi zgodę na udostępnienie nam swoich danych, po kilku miesiącach urząd skarbowy prześle nam jej imię i nazwisko, adres (dzięki temu będziemy mogli podziękować za okazane wsparcie) oraz informację o przekazanej kwocie (w przypadku wspólnego rozliczenia się przez małżeństwo będą to dane obojga małżonków). Niezależnie od tego można też w formularzu PIT przekazać nam inne informacje, np. swój adres e-mail.

Na jakich zasadach Akcja Miasto przetwarza dane darczyńców i osób, które przekazały 1%?

Dane darczyńców i osób, które przekazały nam 1% podatku i wyraziły zgodę na udostępnienie nam swoich danych przez urząd skarbowy przetwarzamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i naszą Polityką prywatności. W tej polityce szerzej informujemy o zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz uprawnieniach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

Stowarzyszenie Akcja Miasto jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in., że jesteśmy zobowiązani raportować Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkie transakcje, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.

Na co Akcja Miasto wydaje pieniądze i kto o tym decyduje?

Nasze działania są oparte na pracy ludzi i wiedzy członków zespołu oraz współpracowników Akcji Miasto, dlatego większość naszego budżetu (ok. 80%) wydajemy na wynagrodzenia osób, które piszą opinie prawne, poradniki i artykuły publikowane na naszej stronie, szkolą, tworzą grafiki czy na co dzień koordynują wspólną pracę. Dbamy o minimalizowanie kosztów administracyjnych – wynoszą one ok. 10% naszego budżetu. Dalsze ok. 10% to związane z realizacją działań koszty inne niż wynagrodzenia, np. druk publikacji. Tabele z zestawieniem rocznych kosztów Stowarzyszenia publikujemy w zakładce O Akcji Miasto – Sprawozdania i statut.

O podejmowanych działaniach i o tym, na co konkretnie wydajemy pozyskane środki, decyduje Zarząd na podstawie statutu Stowarzyszenia i długofalowej strategii wypracowanej we współpracy z zespołem (członkami Stowarzyszenia).

Kto kontroluje działalność Stowarzyszenia Akcja Miasto?

Organem kontrolnym Stowarzyszenia Akcja Miasto jest jej Komisja Rewizyjna. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (Rozdział IV, pkt. 4) do kompetencji Komisji należy m.in. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ocena pracy Zarządu, w tym ocena i zatwierdzanie corocznych sprawozdań i bilansu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zgodnie ze statutem podlegamy nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości, a jako organizacja pożytku publicznego – także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu przedstawiamy doroczne sprawozdania z działalności. Jako organizacja wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej składamy sprawozdania finansowe również do sądu prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto kontrolują nas inne organy państwa: urząd skarbowy (do którego składamy roczne sprawozdania finansowe), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej i szereg innych instytucji.

Korzystając z grantów, dodatkowo sprawozdajemy się zgodnie z wymaganiami podmiotów, które przyznały nam środki na realizację konkretnych projektów. Instytucje te kontrolują zarówno to, czy projekt został zrealizowany zgodnie z planem, jak i to, czy przyznane środki zostały wydane zgodnie z budżetem.

Jak Akcja Miasto dba o przejrzystość?

Informacje o podejmowanych przez nas działaniach publikujemy na bieżąco na stronie akcjamiasto.org. Znajdują się na niej również zestawienia naszych przychodów i kosztów w minionych latach (w zakładce O Akcji Miasto – Sprawozdania i statut).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na nas obowiązek publikacji informacji o osobach prawnych, które przekazały nam jednorazowo darowiznę powyżej 15 tys. zł lub w ciągu jednego roku darowizny o łącznej wartości powyżej 35 tys. zł.